ZGŁOŚ SIĘ

Cena uczestnictwa

UDZIAŁ W KONFERENCJI

 

699 zł + VAT za osobę

1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji „Morfologia Przywództwa” jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go do organizatora przez kliknięcie przycisku "WYŚLIJ" w zakładce "Zgłoś się" na stronie www.morfologiaprzywodztwa.pl. Wypełnienie i wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zamówieniem usługi udziału w konferencji (lub jej części jeśli taka możliwość jest dopuszczona przez organizatora) oraz akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa.
2. Po zaakceptowaniu formularza przez organizatora do uczestnika wysłane zostaną drogą elektroniczną potwierdzenie uczestnictwa i faktura pro forma.
3. Cena uczestnictwa:

Udział w konferencji - zgłoszenie i wpłata do 21 kwietnia 2019:

  • GOLD Udział w 2-dniowym kongresie (849 zł + VAT ZA osobę), SILVER (699 zł + VAT ZA osobę)

  • GOLD Udział w I lub II dniu kongresu (699 zł + VAT ZA osobę), SILVER (499 zł + VAT ZA osobę

Udział w konferencji - zgłoszenie i wpłata od 22 kwietnia 2019:

  • GOLD Udział w 2-dniowym kongresie (949 zł + VAT ZA osobę), SILVER (799 zł + VAT ZA osobę)

  • GOLD Udział w I lub II dniu kongresu (699 zł + VAT ZA osobę), SILVER (599 zł + VAT ZA osobę)

4. Podstawą płatności za udział w konferencji jest wystawiona przez organizatora faktura pro forma doręczona Zamawiającemu drogą elektroniczną przed terminem konferencji.
5. W przypadku uregulowania płatności na podstawie faktury pro forma, faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana drogą elektroniczną w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty.
6. Opłata w wariancie SILVER obejmuje: uczestnictwo w całości lub części kongresu (I lub II dzień) we wszystkich prelekcjach i warsztatach oraz przerwy kawowe i materiały konferencyjne.
Opłata w wariancie GOLD obejmuje: uczestnictwo w całości lub części kongresu (I lub II dzień) we wszystkich prelekcjach i warsztatach oraz przerwy kawowe, obiad i materiały konferencyjne.

7. W przypadku zgłoszenia z jednej firmy:

  • 5 osób i więcej - organizator udzieli 5%rabatu.

8. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji do 30 kwietnia 2019 r. uczestnik nie poniesie żadnych kosztów. Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację po tym terminie, a przed 7 maja 2019 r., zostanie obciążony kosztami administracyjnymi w wysokości 100 zł + VAT/osobę.
9. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 7 maja 2019 r., a nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
10. Nieodwołanie udziału w konferencji lub jej części w terminach przewidzianych w warunkach uczestnictwa, niedokonanie wpłaty zgodnie z fakturą pro forma oraz nieobecność podczas konferencji nie są jednoznaczne z rezygnacją z udziału i nie zwalniają z dokonania zapłaty. W terminie do 7 dni po terminie konferencji organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
11. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń od firm, które są dostawcami produktów i usług dla działów sprzedaży. W przypadku przesłania zgłoszenia i opłaty uczestnictwa, zgłoszenie zostanie odrzucone, a wpłacona kwota zwrócona na konto zamawiającego w terminie 14 dni od otrzymania przelewu.
12. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora).
13. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania konferencji, kwota wpłacona na konto organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty wydarzenia.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.
15. Zamawiający zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku publikacji relacji zdjęciowych lub filmowych z konferencji.
16. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT oraz upoważnia firmę Cetus Consulting Jacek Czarnowski do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu i dostarczenia jej drogą elektroniczną.

ZGŁOŚ SIĘ

Uczestnicy:

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Aneta Wieliczko
tel.: 692 131 682
e-mail: kontakt@morfologiaprzywodztwa.pl